Formulář pro výpočty změny stavu vzduchu - psychrometrické výpočty, výkony výměníků a dalších komponent vzduchotechniky

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 14.6 °C
  • Relativní vlhkost: 62.1 %
  • Rosný bod: 7.5 °C
  • Atmosferický tlak: 99670 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 19:15:26 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 16.2 °C
  • Relativní vlhkost: 47 %
  • Rosný bod: 4.8 °C
  • Atmosferický tlak: 98270 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 25.5 °C byla změřena pro tento den v roce 2016.


Nejnižší teplota 2.1 °C byla změřena pro tento den v roce 2018.


Průměrná celodenní teplota pro 30.září změřená v minulých letech je 12.5 °C.

VÝPOČET ZMĚNY STAVU VZDUCHU PŘI ADIABATICKÉM ZVLHČOVÁNÍ

VÝPOČET ADIABATICKÉ PRAČKY - ZVLHČOVÁNÍ VODOU

p - TLAK VZDUCHU
základní jednotka: Pa
přípustný rozsah zadání: 50 až 150 kPa
přednastavená hodnota: normální tlak pro výšku 200 m nad mořem
alternativa: parametr je základní, alternativou je zadání nadmořské výšky
charakteristika zadání: základní stavovou veličinou je tlak; pro potřeby výpočtů ve vzduchotechnice je tímto tlakem obvykle atmosferický tlak v dané nadmořské výšce, a proto je možné hodnotu zadat altenativně pomocí stanovení výšky nad mořem
Nadmořská výška: h - VÝŠKA
základní jednotka: m
přípustný rozsah zadání: 0 až 3000 m
přednastavená hodnota: 200 m nad mořem
alternativa: parametr je nepovinný a může být zadán jako alternativa k tlaku vzduchu (tlak vzduchu musí zůstat nevyplněn)
charakteristika zadání: z hodnoty nadmořské výšky se vypočítá obvyklý tlak atmosferického vzduchu pro danou lokalitu
Adiabatická účinnost: η - ÚČINNOST
základní jednotka: %
přípustný rozsah zadání: 0 až 100 %
přednastavená hodnota: 80 %
alternativa: základní parametr; alternativně je možné zadat očekávaný stav výstupního vzduchu, nebo průtok vody (účinnost musí zůstat nevyplněná)
charakteristika zadání: účinnost zvlhčování vyjadřuje poměr mezi skutečným procesem ku maximálnímu možnému zvlhčení na stav nasycení

VSTUP VÝSTUP
Teplota: t - TEPLOTA VZDUCHU
základní jednotka: °C
přípustný rozsah zadání: -30 až +80 °C
přednastavená hodnota: +32°C na vstupu
alternativa: teplota vzduchu na vstupu je základní parametr zadání; teplota na výstupu je alternativou k zadání účinnosti adiabatického zvlhčování; v případě využití zadání alternativním způsobem pomocí výstupní relativní vlhkosti, nebo průtoku vody nemusí (nesmí) být účinnost a teplota vzduchu na výstupu doplněna
charakteristika zadání: stavová veličina vzduchu; při zadané hodnotě se vypočítají ostatní vlastnosti vzduchu na vstupu a výstupu zvlhčovače
Relativní vlhkost: φ - RELATIVNÍ VLHKOST VZDUCHU
základní jednotka: %
přípustný rozsah zadání: 0 až 100 %
přednastavená hodnota: 50 % na vstupu do zvlhčovače
alternativa: základní parametr zadání; v případě využití zadání alternativním způsobem nemusí být doplněn; přímá alternativa je možná zadáním měrné vlhkosti vzduchu; relativní vlhkost výstupu je alternativou zadání k účinnosti a teplotě vzduchu na výstupu (v tom případě účinnost a teplota výstupu nesmí být doplněny)
charakteristika zadání: relativní vlhkost určuje poměrné množství vlhkosti vzduchu vzhledem k stavu nasycení; výpočet není povolen pro přesycený vzduch
Měrná vlhkost: x - MĚRNÁ VLHKOST VZDUCHU
základní jednotka: kg/kg s.v.
přípustný rozsah zadání: omezení je dáno ostatními parametry
přednastavená hodnota: dle relativní vlhkosti vzduchu - 50 %
alternativa: alternativní hodnota k zadání relativní vlhkosti vzduchu (v případě využití této alternativy musí zůstat relativní vlhkost nedoplněna)
charakteristika zadání: hodnota určuje hmotnost vodních par v 1 kg suchého vzduchu
Objemový průtok: V - OBJEMOVÝ PRŮTOK VZDUCHU
základní jednotka: m3/s
přípustný rozsah zadání: 0 - 50 m3/s
přednastavená hodnota: 1 m3/s na vstupu do zvlhčovače
alternativa: základním průtokem je objemový průtok na vstupu do zvlhčovače; alternativně je možné zadat průtok na výstupu (v tom případě musí být průtok na vstupu nevyplněn)
charakteristika zadání: objemový průtok je závislý na stavu vzduchu, a proto je jeho hodnota proměnná (v případě adiabatického zvlhčování dochází k poklesu objemového průtoku, protože se zvyšuje hustota vzduchu)

Měrná hmotnost: ρ - MĚRNÁ HMOTNOST VZDUCHU
základní jednotka: kg/m3
charakteristika vlastnosti: měrná hmotnost vlhkého vzduchu (hustota vzduchu) určuje hmotmost 1 m3 směsi plynů s vodními parami, které tvoří atmosferický vzduch za obvyklého stavu
Teplota rosného bodu: tr - TEPLOTA ROSNÉHO BODU
základní jednotka: °C
charakteristika vlastnosti: teplota rosného bodu je teplota při nasycení vzduchu vodními parami; při ochlazování vzduchu pod teplotu rosného bodu dojde ke kondenzaci vzdušné vlhkosti
Entalpie: h - ENTALPIE VLHKÉHO VZDUCHU
základní jednotka: J/kg s.v.
charakteristika vlastnosti: hodnota vyjadřuje energetický (tepelný) obsah vlhkého vzduchu v jednom kg suchého vzduchu
Výkon adiabatického chlazení: Q - TEPELNÝ VÝKON
základní jednotka: W
charakteristika vlastnosti: hodnota vyjadřuje citelný tepelný tok adiabatického chlazení vzduchu; protože při adiabatickém chlazení se nemění entalpie vzduchu, tak celkový tepelný tok je nulový (protože i při adiabatickém chlazení může docházet ke sdílení tepla, tak uvedený výpočet je pouze přibližný a platí při určitých výpočtových předpokladech)
Množství přidané vody: m - HMOTNOSTNÍ PRŮTOK
základní jednotka: kg/s
přípustný rozsah zadání: 0 - 3 kg/s
přednastavená hodnota: není
alternativa: hodnota je alternativním zadáním k výše nastaveným parametrům (účinnost a stav výstupního vzduchu)
charakteristika: hodnota vyjadřuje množství vody odpařené do proudícího vzduchu; celkové množství vody přiváděné do procesu adiabatického zvlhčování je obvykle vyšší v závislosti na použitém technickém řešení

Pro výpočet zadejte potřebné hodnoty v bílých polích. Šedá zadávací pole jsou určena pro alternativní řešení výpočtu.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2023)
TOPlist