Výpočtové a návrhové programy v oboru vzduchotechnika a klimatizace

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 19.7 °C
  • Relativní vlhkost: 90.4 %
  • Rosný bod: 18 °C
  • Atmosferický tlak: 99200 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 02:20:23 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 17.8 °C
  • Relativní vlhkost: 100 %
  • Rosný bod: 17.8 °C
  • Atmosferický tlak: 98120 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 36.5 °C byla změřena pro tento den v roce 2015.


Nejnižší teplota 12.5 °C byla změřena pro tento den v roce 2016.


Průměrná celodenní teplota pro 8.srpen změřená v minulých letech je 22.6 °C.

PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ PRO VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACI

VZDUCHOTECHNIKA A SOFTWARE

V technice prostředí je zapotřebí při návrzích řešení provádět řadu výpočtů. Protože probíhající fyzikální děje jsou značně komplikované, tak jejich početní řešení je většinou značně obtížné a také ve většině případů exaktně neproveditelné. Před nástupem výpočetní techniky do praxe se používaly při návrzích značně zjednodušené metody a postupy založené na diagramech nebo zjednodušených výpočtových vzorcích pro statické podmínky. Pro velkou část aplikací byly tyto metody vyhovující a i v dnešní době se často používají.

Tipy na grafický software pro použití ve vzduchotechnice

Od 80 let minulého století se ve větší míře začaly používat metody založené na výpočetní technice. Zpočátku se jednalo o přenesení používaných vztahů na plochu obrazovky. Tento postup nepřinesl nové metody návrhů, ale pomohl rozvinout, zdokonalit a hlavně zrychlit metody staré.

Prudký rozvoj výpočetní techniky umožnil přejít od zaběhnutých postupů k zcela novým pohledům na oblast návrhů v technice prostředí. V dnešní době je již možné používat nejen statické metody pro určení stavu vzduchu za určitých pevně daných okrajových podmínek, ale je již možné návrhy provádět formou dynamického modelování. Přesto i v dnešní době není ve většině aplikací možné provádět komplexní dynamický návrh a to z mnoha důvodů. Jednou ze základních příčin je vysoká náročnost těchto postupů jak z hlediska obsluhy současného software, tak z hlediska výkonnosti hardware. Proto i nadále vývoj v této oblasti nepřetržitě pokračuje a přináší další možnosti a postupy.

ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ

Pod pojmem software pro vzduchotechniku nepatří jenom velké a náročné modelovací systémy, ale mohou to být i jednoduché pomůcky, které také výrazně ulehčí práci všem návrhářům a projektantům. Protože tento web je zaměřen zejména podpoře projektování, tak naopak i v oblasti software je větší prostor věnován nenáročným podpůrným programům, než komplexním systémům. Informace o těchto programových balících je možné v dostatečné míře nalézt na specializovaných stránkách věnovaných modelování v technice prostředí a stránkách jejich výrobců.

Software pro výpočty větrání a klimatizace

Dle hlediska použití v projekční praxi lze software rozdělit na dvě základní skupiny a to grafiku a výpočty. Toto rozdělení není již zcela přesné, protože obě tyto skupiny se většinou prolínají a při výpočtech se používají grafické výstupy a naopak. Toto prolínání přináší právě nové postupy a metody návrhů. Projektování založené na postupech bez výpočetní techniky poměrně důsledně oddělovalo výpočtový návrh a výkresovou část. Z tohoto důvodu i programy přenášené z projekční praxe ctily toto dělení, ale postupná změna přístupu toto rozdělení stírá. Přesto i dnes se existující aplikace dají částečně dle tohoto kritéria rozdělit.

Lze předpokládat, že s dalším vývojem již toto dělení možné nebude, protože aplikace budou řešeny komplexněji a zajistí jak výpočtovou část, tak výkresovou část.

GRAFIKA

Další rozdělení grafických aplikací je možné například dle typu na vektorovou a rastrovou grafiku. V případě projekce tj. při kreslení výkresů se používá vektorová grafika, ale i rastrová grafika má své místo například právě při modelování stavů prostředí. Tipy na programy zejména zaměřené na kreslení projektové dokumentace jsou uvedeny na dalších stránkách.

VÝPOČTY

V projekční praxi se používají zejména programy pro jednoúčelové dílčí výpočty. V zásadě lze tyto programy rozdělit dle účelu na 3 kategorie.

První kategorii tvoří software pro výpočty prostředí tj. zejména psychrometrické výpočty, tepelné zisky, tepelné ztráty, návrhy v hx diagramu, akustické výpočty.

Druhou kategorií jsou programy pro dimenzování zařízení. Tato část je bohatě zastoupena specializovaným softwarem jednotlivých výrobců komponent vzduchotechniky. Jedná se zejména o návrhy a výpočty tepelných výměníků, výpočty v oblasti zpětného získávání tepla tj. návrhy rekuperátorů, regenerátorů, návrhy vlhčení a odvlhčování. Do této kategorie patří, ale i obecnější výpočty, například návrhy a dimenzování potrubních tras, výpočty místních tlakových ztrát, tlakových ztrát třením atd.

Třetí kategorií jsou další doplňkové programy a výpočty z oblasti projektování například software pro rozpočtování, vytváření specifikací a další.

Také na výpočty je na dalších stranách uvedeno několik vhodných tipů.

Nadstavba pro kreslení vzduchotechniky Qbasic

QPRO SOFTWARE

Na webu Qpro jsou také umístěny některé programové pomůcky pro projektování v oborech větrání a klimatizace. Tyto pomůcky jsou rozděleny do jednotlivých kategorií dle účelu a použití.

Jednoduché návrhy je možné provádět v sekci s výpočty online. Tato část je zaměřena na jednoúčelové jednoduché programy například pro stanovení stavu vzduchu, psychrometrické výpočty, výpočty v hx diagramu, nebo návrhy potrubních sítí (dimenzování, tlakové ztráty a podobně). Programy jsou vytvořeny v jazyce php a jsou umístěny na serveru. Toto řešení je výhodné s ohledem ne testování a funkčnost, ale má i své výrazné nevýhody vyplývající z protokolu a množství přenosu dat.

Další oblastí, v které jsou pomůcky vytvářeny je jazyk VB.NET a VBA. V současnosti je zde vytvořena sekce pro doplňky aplikace EXCEL. Výhodou tohoto řešení je využití všeobecně uznávaného formátu tabulkového kalkulátoru k použití ve specializovaných aplikacích. EXCEL sám o sobě nabízí ohromující funkčnost, a proto je mezi techniky obecně a hojně využíván, ale pokud se doplní o speciální programový kód, tak jeho funkce mohou být rozšířeny o další aplikace s účelovým zaměřením.

Poslední částí nabídky software Qpro je jednoduchá grafická nadstavba pro AutoCAD, nebo BricsCAD s názvem Qbasic. Tato nadstavba má již letitou historii. Jedná se o nadstavbu pro 2D kreslení vzduchotechniky tj. zejména potrubních systémů, která je vytvořena ve skriptovacím jazyku AutoLisp. V dnešní době existuje samozřejmě řada grafických programů (viz. výše), které mnohdy nejen kreslí, ale komplexně modelují 3D návrh včetně výpočtů. Bohužel ne vždy je vzhledem k časovému prostoru takovýto postup možný a adekvátní a proto je někdy výhodnější použití jednodušších prostředků a takovým je Qbasic. Podrobný popis nadstavby je umístěn na samostatné stránce včetně ukázek a verze ke ztažení.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2020)
TOPlist