Popis měření teploty, vlhkosti a tlaku měřené u projekční kanceláře Qpro v Chlumci n.C.

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

 • Teplota vzduchu: 19.8 °C
 • Relativní vlhkost: 63.7 %
 • Rosný bod: 12.7 °C
 • Atmosferický tlak: 98470 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 11:58:20 hodin.

Počasí před rokem

 • Teplota vzduchu: 16.2 °C
 • Relativní vlhkost: 68 %
 • Rosný bod: 10.4 °C
 • Atmosferický tlak: 99240 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 28.5 °C byla změřena pro tento den v roce 2022.


Nejnižší teplota 6.7 °C byla změřena pro tento den v roce 2021.


Průměrná celodenní teplota pro 20.květen změřená v minulých letech je 16.5 °C.

MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ

Pro měření teploty, relativní vlhkosti a tlaku je použit snímač s přímým připojením na ethernet firmy COMET SYSTEM, s.r.o. označený T7511. Snímač se skládá z externí sondy teploty a vlhkosti, která je propojena kabelem na hlavici s řídící elektronikou. Obě části jsou zobrazeny na dalších obrázcích.

Aktuální naměřené hodnoty

Přístroj umožňuje přenos změřených dat a jejich zobrazení, nebo presentaci několika způsoby. V tomto případě je využíván protokol SOAP a změřená data jsou posílána v 5 minutových intervalech ke zpracování na server.

Výrobce dodává snímač včetně kalibračního listu. U tohoto přístroje byla provedena základní kalibrace 14.4.2008. Přístroj má deklarovanou přesnost pro jednotlivé měřené veličiny následovně:

 • Tlak - (v závislosti na podmínkách) ± 150 Pa
 • Teplota - ± 0,4 °C
 • Relativní vlhkost - ± 2,5 %r.v.

UMÍSTĚNÍ SNÍMAČE

Hlavice s řídící elektronikou a připojením na ethernet je umístěna ve vnitřním prostoru kanceláře. Sonda teploty a vlhkosti je umístěna vně objektu v radiačním krytu.

Aktuální naměřené hodnoty

Umístění čidel není provedeno v souladu s doporučením pro měření meteorologických dat (například dle popisu www.chmi.cz). Sonda je umístěna na nosníčku na vnější fasádě objektu ze severní strany. Objekt se nachází na okraji nízké městské zástavby. Je tedy pravděpodobné, že měřené údaje mohou být mírně zkresleny vlivem okolí.

Protože ovšem jedním z cílů měření je také získat data z hlediska profese techniky prostředí budov, tak právě takováto data odpovídají skutečným podmínkám, které na objekt působí.

NADMOŘSKÁ VÝŠKA A POLOHA

Sonda je umístěna ve výšce cca 246 m.n.m. (výška pro Chlumec nad Cidlinou je 223 m.n.m.) Za normální tlak na hladině moře se považuje hodnota 101325 Pa. Odchylka pro danou výšku činí v závislosti na podmínkách cca 2750 až 2950 Pa, takže normální tlak v místě umístění sondy činí cca 98475 Pa. Dle sondy GPS je čidlo umístěno v bodě N-50°09'43.3" a E-015°26'56.2" s výškou 244 m.n.m.

LOKALITA

Měření je prováděno na okraji malého města Chlumec nad Cidlinou v obytné zástavbě. Tato lokalita patří do Polabí, které lze v rámci Čech charakterizovat jako teplou klimatickou oblast. Podobné podmínky ovšem panují na poměrně velkém území České republiky.

ZÍSKANÁ DATA

Přístrojem jsou získány údaje o tlaku, teplotě a relativní vlhkosti. Z těchto údajů se na serveru dopočítávají další údaje určující stav vzduchu tj. měrná vlhkost, absolutní vlhkost, teplota rosného bodu, teplota mokrého teploměru, měrná hmotnost vzduchu a entalpie. Uvedené hodnoty se ukládají do archivu v různých časových průměrech.

AKTUALITY, ZMĚNY A ÚPRAVY

VÝPADKY A CHYBY ZÁZNAMŮ 2020

V podzimních měsících (od září 2020) došlo k významnému nárůstu chybovosti záznamů. Důvodem je pravděpodobně přerušení komunikace, ale protože se jedná o nahodilý jev, tak zatím nebyla přesná příčina problémů odhalena. V důsledku občasné poruchy komunikace došlo ke ztrátě dat asi za 163 hodin (tj. necelá 2 % z ročního času). Do databáze byly chybějící údaje doplněny lineární interpolací. Protože se nejedná o ucelený blok dat, ale vždy ztrátu několika hodin, tak z hlediska celistvosti databáze to nepředstavuje problém.

VÝPADKY A CHYBY ZÁZNAMŮ 2017

V tomto roce byl záznam dat prováděn bez významných poruch. Celkem bylo zaznamenáno cca 250 chyb pří zápisu do databáze. Tyto drobné odchylky jsou v rámci zápisu automaticky opraveny. Při intervalu zápisu 5 minut je celkem za rok provedeno přes 105 tisíc zápisů a tedy uvedený počet chybných zápisů představuje chybovost méně než 0,3%.

VÝPADKY A CHYBY ZÁZNAMŮ 2016

V průběhu srpna došlo k technické závadě, která musela být řešena výměnou části zařízení. To si bohužel vyžádalo několik dnů poloautomatického provozu se sníženou přesností záznamu dat. Následně byla databáze opravena tak, aby záznam byl konzistentní, takže ve výsledném souhrnu ročních dat tato porucha není příliš viditelná. Mimo tento krátkodobý výpadek, byl automatický záznam bez problémů s minimem chybných zápisů.

VÝPADKY A CHYBY ZÁZNAMŮ 2015

V tomto roce byl záznam dat prováděn bez významných poruch. Ke krátkodobým výpadkům v rozsahu několika hodin došlo v pěti případech a z toho tři byly v říjnu. Celkem bylo zaznamenáno cca 370 chyb pří zápisu do databáze. Tyto drobné odchylky jsou v rámci zápisu automaticky opraveny. Při intervalu zápisu 5 minut je celkem za rok provedeno přes 105 tisíc zápisů a tedy 370 chybných zápisů představuje chybovost cca 0,3%.

VÝPADKY A CHYBY ZÁZNAMŮ 2014

Začátkem května po bouřce došlo k velkému výpadku elektřiny a následně k poruše síťové infrastruktury. Následkem této havárie došlo k výpadku automatických záznamů v délce cca 1 týdne. Chybějící data byla doplněna do databáze na základě přímého odečtu z měřících přístrojů v intervalu cca 3x denně a lineární interpolací dat. Tento výpadek představuje chybovost cca 2000 záznamů. V průběhu roku při automatickém záznamu bylo zjištěno 286 chyb. Celkem se tedy jedná o chybovost záznamů v databázi cca 2,1%. Nicméně databáze byla opravena a z hlediska dat je kompletní, takže uvedená chybovost pouze vyjadřuje možnost určitých odchylek zaznamenaných dat.

VÝPADKY A CHYBY ZÁZNAMŮ 2013

V tomto roce bylo při záznamu dat z čidla zjištěno 204 chyb. Při počtu cca 105 tisíc sad záznamů za rok činí uvedený počet chybovost menší než 0,2 %.

Výpadky a chyby záznamů 2012

31.12.2012 - Bez jakýchkoli změn v nastavení či software došlo k významnému snížení chybovosti na pouhých 102 záznamů, což představuje průměrně 0,1% (při celkovém počtu záznamů cca 105 tis.). Lze se domnívat, že je to zejména zásluhou zlepšené infrastruktury sítí, bezpečností provozu serverů i dalších komponent. Bohužel 5.7. a 23.12. došlo k několikahodinovým výpadkům (celkem asi 12 hodin), což představuje asi 60 chybějících datových bodů. V srpnu byla opět provedena kontrola a provozní kalibrace čidla.

Výpadky a chyby záznamů 2011

31.12.2011 - V průběhu roku došlo k registraci 319 chyb v zápisu dat, což představuje průběžnou průměrnou chybovost 0,3%. Bohužel 17.1. došlo k velkému výpadku ukládání dat na serveru po dobu asi 12 hodin, což představuje dalších 60 chybných zápisů. V srpnu byla provedena provozní kalibrace.

Výpadky a chyby záznamů 2010

31.12.2010 - V průběhu roku 2010 bylo zaznamenáno 256 chyb opět z velké části se jedná o výpadky jednoho datového bodu (5 minutový záznam). Při celkovém počtu záznamů cca 105 tis. (12 x 24 x 365) to znamená chybovost 0,24%.

Výpadky a chyby záznamů 2009

31.12.2009 - V průběhu roku došlo k zapsání 319 chyb. Tato hodnota je nižší než za období předchozích 5 měsíců a celková chybovost se tak snížila pod 1% záznamů. Velká část chyb je způsobena krátkodobými výpadky elektřiny či přenosem dat na server. Proto z hlediska záznamu hodinových průměrů je většina chyb nevýznamných. K větším výpadkům došlo 23.6. a 23.7., kdy nedošlo k záznamu asi 10 hodin (to představuje asi dalších 50 chybějících záznamů - chyb).

5.8.2009 byla provedena provozní kalibrace.

Výpadky a chyby záznamů 2008

31.12.2008 - Od počátku měření došlo k 322 zaznamenaným chybám ukládání dat. Při celkovém přibližném počtu 18000 záznamů to představuje chybovost do 2%. Většina chyb byla způsobena na počátku, kdy ještě probíhalo testování.

Chyby v záznamu dat

26.10.2008 - Systém měření stavu vzduchu je proveden poměrně jednoduše a proto není možné zajistit jeho 100% bezchybnost. Při měření, přenosu dat i vlastní archivaci mohou vznikat (a také vznikají) určité nepřesnosti a chyby například výpadkem provozu serverů, výpadkem dodávek elektřiny, synchronizací času a podobně. Archivační software je navržen takovým způsobem, aby sledoval ukládaná data a zaznamenával odchylky v záznamu. V období do 26.10.2008 (za 3 měsíce provozu mimo 11 a 12. 10.) byla zjištěna celková chybovost záznamů cca 0,25 % (tj. cca 65 chybných záznamů z celkového množství 26 tisíc záznamů). Z větší části jsou chyby způsobeny synchronizací času, kdy vypadne jeden záznam z dvanácti pro výpočet hodinových průměrů. To znamená, že v archivaci hodinových dat v případě tohoto typu chyby není formálně žádná závada, protože průměrná hodnota se vypočítá, ale pro její výpočet se použije místo 12 hodnot pouze menší počet údajů.

Softwarová chyba

12.10.2008 - Při ukládání dat při určitém stavu byl zjištěn závažný problém. Uvedená chyba byla rychle odstraněna a tímto typem chyb by již měření nemělo být ovlivněno.

Instalace a zprovoznění měření

14.7.2008 - Základní instalace byla provedena 14.7. 2008 a následně během 14 dnů bylo postupně zprovozněno základní rozhraní pro archivaci a presentaci naměřených dat. Začátkem srpna pak bylo provedeno ostré spuštění meteostanice do provozu. V průběhu září a října pak probíhalo testování funkčnosti a další rozšíření rozhraní webu pro presentaci naměřených hodnot.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2024)
TOPlist