Výpočet tloušťky tepelné izolace a tepelných ztrát v potrubí vzduchotechniky

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 25.4 °C
  • Relativní vlhkost: 40.9 %
  • Rosný bod: 11.1 °C
  • Atmosferický tlak: 98240 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 18:21:35 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 21.2 °C
  • Relativní vlhkost: 48 %
  • Rosný bod: 9.8 °C
  • Atmosferický tlak: 98580 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 31 °C byla změřena pro tento den v roce 2012.


Nejnižší teplota 9.5 °C byla změřena pro tento den v roce 2015.


Průměrná celodenní teplota pro 16.červen změřená v minulých letech je 19.6 °C.

VÝPOČET TLOUŠŤKY IZOLACE A TEPELNÝCH ZTRÁT POTRUBÍ

Výpočtový stav okolního vzduchu
p - TLAK VZDUCHU
základní jednotka: Pa
přípustný rozsah zadání: 50 až 150 kPa
přednastavená hodnota: normální tlak pro výšku 200 m nad mořem
alternativa: parametr je základní, alternativou je zadání nadmořské výšky
charakteristika zadání: základní stavovou veličinou je tlak; pro potřeby výpočtů ve vzduchotechnice je tímto tlakem obvykle atmosferický tlak v dané nadmořské výšce, a proto je možné hodnotu zadat alternativně pomocí stanovení nadmořské výšky pro výpočtovou oblast
h - VÝŠKA
základní jednotka: m
přípustný rozsah zadání: 0 až 3000 m
přednastavená hodnota: 200 m nad mořem
alternativa: parametr je nepovinný a může být zadán jako alternativa k tlaku vzduchu (tlak vzduchu musí zůstat nevyplněn)
charakteristika zadání: z hodnoty nadmořské výšky se vypočítá obvyklý tlak atmosferického vzduchu pro danou lokalitu

te - TEPLOTA VZDUCHU
základní jednotka: °C
přípustný rozsah zadání: -20 až +80 °C
přednastavená hodnota: 20°C
alternativa: základní parametr zadání
charakteristika zadání: stavová veličina vzduchu; dle zadané hodnoty se určí vlastnosti vzduchu v okolí potrubí pro výpočet
φe - RELATIVNÍ VLHKOST VZDUCHU
základní jednotka: %
přípustný rozsah zadání: 0 až 100 %
přednastavená hodnota: 50 %
alternativa: základní parametr zadání; v případě využití zadání alternativním způsobem nemusí být doplněn; přímá alternativa je možná zadáním měrné vlhkosti vzduchu
charakteristika zadání: relativní vlhkost určuje poměrné množství vlhkosti vzduchu vzhledem k stavu nasycení; jedná se o stav vzduchu vně potrubí
xe - MĚRNÁ VLHKOST VZDUCHU
základní jednotka: kg/kg s.v.
přípustný rozsah zadání: omezení je dáno ostatními parametry
přednastavená hodnota: dle relativní vlhkosti vzduchu - 50 %
alternativa: alternativní hodnota k zadání relativní vlhkosti vzduchu (v případě využití této alternativy musí zůstat relativní vlhkost nedoplněna)
charakteristika zadání: hodnota určuje hmotnost vodních par v 1 kg suchého vzduchu; stav vzduchu vně potrubí
SOUHRN VLASTNOSTÍ
charakteristika zadání: charakterizuje vliv okolního prostředí na přenost tepelné energie, zejména na vnějším povrchu izolace (předpokládaný průměrný součinitel přestupu tepla)

Parametry potrubí a izolace
Tvaru potrubí: TVAR POTRUBÍ
charakteristika zadání: výpočet je prováděn pro kruhový, nebo obdelníkový tvar potrubí; pokud je požadován kruhový tvar, tak charakteristickým rozměrem zadání je průměr, který se zadává do prvního pole rozměru a druhé pole zůstane prázdné
Kruh Obdelník
A(D) - ROZMĚR
základní jednotka: m
přípustný rozsah zadání: 50 až 3 000 mm
přednastavená hodnota: 500 mm
charakteristika zadání: rozměr profilu potrubí; v případě obdelníkového tvaru je profil definován rozměrem A x B, a v případě kruhového tvaru průměrem D
B - ROZMĚR
základní jednotka: m
přípustný rozsah zadání: 50 až 3 000 mm
přednastavená hodnota: 500 mm
charakteristika zadání: rozměr profilu potrubí; v případě obdelníkového tvaru je profil definován rozměrem A x B, a v případě kruhového tvaru průměrem D
L - ROZMĚR
základní jednotka: m
přípustný rozsah zadání: 0 až 1 000 m
přednastavená hodnota: 1 m
charakteristika zadání: délka úseku potrubí pro kterou je proveden výpočet a návrh tepelné izolace; protože podmínky přestupu tepla jsou závislé na délce potrubí, tak návrh izolace je jiný při různých délkách
V - OBJEMOVÝ PRŮTOK
základní jednotka: m3/s
přípustný rozsah zadání: 50 až 100000 m3/h
přednastavená hodnota: 4500 m3/h
alternativní hodnota: základní parametr; je možné využít alternativního zadání pomocí rychlosti proudění (v tom případě bude objemový průtok nevyplněn)
charakteristika zadání: objemový průtok vzduchu protékající navrženým profilem potrubí
w - RYCHLOST PROUDĚNÍ
základní jednotka: m/s
přípustný rozsah zadání: 0 až 30 m/s
alternativní hodnota: při výpočtu je tato hodnota alternativní, to znamená, že pokud je zadán rozměr a průtok, tak se tato hodnota již nezadává, ale je vypočítána; naopak není nutné vždy zadávat rozměr, nebo průtok, ale je možné místo jedné z uvedených veličin zadat jako alternativu rychlost
přednastavená hodnota: není
charakteristika zadání: průměrná rychlost proudění vzduchu (vzdušiny) dle plochy
ti1 - TEPLOTA VZDUCHU
základní jednotka: °C
přípustný rozsah zadání: -20 až 80 °C
přednastavená hodnota: 30 °C
charakteristika zadání: základní parametr výpočtu; charakteriuzuje stav vzduchu na počátku úseku potrubí
φi1 - RELATIVNÍ VLHKOST VZDUCHU
základní jednotka: %
přípustný rozsah zadání: 0 až 100 %
přednastavená hodnota: 50 %
alternativa: základní parametr zadání; v případě využití zadání alternativním způsobem nemusí být doplněn; přímá alternativa je možná zadáním měrné vlhkosti vzduchu
charakteristika zadání: relativní vlhkost určuje poměrné množství vlhkosti vzduchu vzhledem k stavu nasycení; hodnota se vztahuje k stavu vzduchu na vstupu do potrubí
xi1 - MĚRNÁ VLHKOST VZDUCHU
základní jednotka: kg/kg s.v.
přípustný rozsah zadání: omezení je dáno ostatními parametry
přednastavená hodnota: dle relativní vlhkosti vzduchu - 50 %
alternativa: alternativní hodnota k zadání relativní vlhkosti vzduchu (v případě využití této alternativy musí zůstat relativní vlhkost nedoplněna)
charakteristika zadání: hodnota určuje hmotnost vodních par v 1 kg suchého vzduchu; stav na vstupu do potrubí
VÝBĚR
charakteristika zadání: pro výpočet je nutné zadat vlastnosti tepelné izolace, základním způsobem je výběr typu izolace; alternativně je možné nastavit hodnotu ZADAT VLASTNOSTI a hodnotu součinitele tepelné vodivosti použitého materiálu izolace zadat v dalším poli
λ - SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI
základní jednotka: W/mK
přípustný rozsah zadání: 0 až 50 W/mK
přednastavená hodnota: bez izolace
charakteristika zadání: alternativní zadání při nastavení hodnoty typu izolace na ZADAT VLASTNOSTI
t - ROZMĚR
základní jednotka: m
přípustný rozsah zadání: 0 až 500 mm
přednastavená hodnota: 0 m
charakteristika zadání: navrhovaná tloušťka vrstvy tepelné izolace na potrubí pro kterou se provede výpočet tepelných ztrát

Výsledky výpočtu
Výstupní teplota: ti2 - TEPLOTA VZDUCHU
základní jednotka: °C
charakteristika: charakteriuzuje průměrnou teplotu vzduchu na konci potrubního úseku; lokální teplota může být od průměrné hodnoty odlišná v závislosti na rozměru potrubí a dalších vlastnostech
Rosný bod: tr - TEPLOTA ROSNÉHO BODU
základní jednotka: °C
charakteristika: kontrolní teplota při které by na povrchu mohlo docházet ke kondenzaci vlhkosti při ochlazování; tato teplota se vztahuje k vnějšímu, nebo vnitřnímu povrchu podle toho, na které straně se vzduch ochlazuje a tedy k riziku kondenzace dochází
Povrchová teplota i1: tpi1 - TEPLOTA POVRCHU
základní jednotka: °C
charakteristika: povrchová teplota (potrubí) na vnitřní straně na začátku potrubního úseku
Povrchová teplota i2: tpi2 - TEPLOTA POVRCHU
základní jednotka: °C
charakteristika: povrchová teplota (potrubí) na vnitřní straně na konci potrubního úseku
Povrchová teplota e1: tpe1 - TEPLOTA POVRCHU
základní jednotka: °C
charakteristika: povrchová teplota (potrubí / izolace) na vnější straně na začátku potrubního úseku
Povrchová teplota e2: tpe2 - TEPLOTA POVRCHU
základní jednotka: °C
charakteristika: povrchová teplota (potrubí / izolace) na vnější straně na konci potrubního úseku
Minimální tloušťka izolace: tmin - ROZMĚR
základní jednotka: m
charakteristika: minimální tloušťka tepelné izolace s nastavenými vlastnostmi z hlediska zamezení kondenzace (rosení); předpokladem zamezení rosení je ovšem, že použitá izolace bude paronepropustná, nebo bude opatřená parotěsnou vrstvou
Tepelná ztráta: Qz - TEPELNÝ TOK
základní jednotka: W
charakteristika: tepelná ztráta úseku potrubí s (bez) tepelnou izolací; jedná se o tepelný tok z potrubí do okolí, a proto pokud vzduch v potrubí bude chladnější než okolí bude tepelný tok záporný

Pro výpočet zadejte parametry výpočtové situace

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2024)
TOPlist