Formulář pro výpočty a zakreslení změny stavu vzduchu v hx diagramu - psychrometrické výpočty, výkony výměníků a dalších komponent vzduchotechniky

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 26.7 °C
  • Relativní vlhkost: 39.1 %
  • Rosný bod: 11.6 °C
  • Atmosferický tlak: 98250 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 17:16:31 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 20.3 °C
  • Relativní vlhkost: 51 %
  • Rosný bod: 9.6 °C
  • Atmosferický tlak: 98600 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 31 °C byla změřena pro tento den v roce 2012.


Nejnižší teplota 9.5 °C byla změřena pro tento den v roce 2015.


Průměrná celodenní teplota pro 16.červen změřená v minulých letech je 19.6 °C.

NÁVRH FUNKCE VZDUCHOTECHNIKY A KLIMATIZACE

Tato webová aplikace je založena na psychrometrických výpočtech s jejich zakreslením do h-x diagramu. Výpočet a zakreslení probíhá postupně v dílčích krocích. Protože však každý úsek výpočtu probíhá samostatně, tak je možné postupovat libovolně a posloupnost výpočtu je možné volit nezávisle na předchozím kroku. Volbou postupu je ovšem ovlivněna posloupnost zakreslování, a proto následně i viditelnost grafického vyjádření změn stavů vzduchu v hx diagramu.

Příklad zakreslení zimní úpravy vzduchu

V aplikaci je možné zakreslit předdefinované změny stavu, které se řídí určitými pravidly jako například ohřev vzduchu, chlazení, zvlhčování parou a vodou, směšování, zpětné získávání tepla rekuperací a regenerací. Při výpočtu těchto změn jsou použity určité podmínky výpočtu a některá zjednodušení (viz. popis výpočtu v oddíle psychrometrických výpočtů), a proto pokud chcete zakreslit nějákou změnu na základě vlastních podkladů a výpočtů, tak je možné použít i volný postup pomocí tlačítka "Obecná změna". Dále jsou k dispozici metody pro vyznačení samostatných bodů a oblastí (ploch) v diagramu.

Zadání výpočtu

Pro pokračování je nutné zadat "Kód výpočtu" a stisknout tlačítko "Zadání". Kód výpočtu je generován automaticky a je možné si jej opsat pro opakovaný přístup k výpočtu. Je také možné kód změnit, ale musí být dlouhý minimálně 6 znaků (složený z velkých písmen a číslic). Pokud bude kód špatně zvolen, tak může dojít k přepsání dat jiného výpočtu, nebo za určitých podmínek bude kód vygenerován automaticky. Data výpočtů budou na serveru pod zadaným kódem uchovány po nějákou dobu (hodin až dnů), ale z důvodů kapacity nebude zajištěno jejich trvalé archivování a ani nebude garantována doba jejich uchovávání.

Po přepnutí do dalšího formuláře se zadáním výpočtu se vyplní hodnoty pro upřesnění výpočtu. Doplněné hodnoty se dále použijí při generování výstupů. Pole "Název výpočtu" slouží k identifikaci zařízení, nebo výpočtu a je vhodné používat krátké výstižné názvy (například JEDNOTKA PRO VARNU, Zimní úprava apod.). I další pole jsou určena pro zadání krátkých textových hodnot, které budou uvedeny v hlavičce výstupních stránek, ale nemají vliv na vlastní výpočet. Pokud pole nebudou doplněny, tak se použijí přednastavené hodnoty.


Pokračovat ve výpočtu můžete pomocí tlačítka "Zadání"

Kód výpočtu:

Vzor vykreslení hx diagramu

Pro zobrazení změn stavů vzduchu v hx diagramu je možné použít mnoho různých variant zakreslení a grafického zobrazení. Příkladem je samostatná stránka pro generování hx diagramů. V této aplikaci je zvolen trochu odlišný postup pro usnadnění zadání a to formou předdefinovaných vzorů. K dispozici je vzorník diagramů, kde je možné si vybrat vhodný vzor a ten poté zadat na stránce "Zadání výpočtu".

Zadání úprav vzduchu

Jednotlivé změny stavu vzduchu je možné zadat vždy na samostatné stránce po aktivaci příslušným tlačítkem formuláře. Výpočty jsou provedeny shodně jako na stránce Psychrometrie, kde je také uveden u jednotlivých výpočtů podrobnější popis. Dále je možné do Mollierova diagramu zakreslit jednotlivé body a oblasti. Zadání oblastí je možné pomocí 6 bodů definující obvod oblasti. Každou úpravu je možné dále označit číslem a krátkým výstižným popisem. Pokud bude úprava označena číslem, tak tento údaj bude zakreslen do grafu, ale pokud bude označena jiným způsobem, tak se tento údaj do grafu vykreslovat nebude.

Výstup aplikace

Cílem aplikace je vytvořit jednoduchou cestou podklad pro další dimenzování a návrh vzduchotechnických a klimatizačních zařízení. Výstup je proto tvořen textovou částí, která stručně popisuje jednotlivé dílčí úpravy a změny vzduchu a obrázkem s hx diagramem v grafické úpravě dle vybraného vzoru. Po zadání a použití tlačítka "Uložit výsledek" na straně "Výsledek" se automaticky vytvoří příslušné soubory k zobrazení v prohlížeči a stažení.

Omezení

Aplikace je navržena pro použití při běžných podmínkách ve vzduchotechnice a klimatizaci. Extremní parametry stavů vzduchu nejsou povoleny a pokud jsou zadány, tak se automaticky nahradí předvolenou přípustnou hodnotou. Z tohoto důvodu je zpětně nutné kontrolovat, zda po provedení výpočtu odpovídají hodnoty zadání. Podrobnosti o přípustných hodnotách jsou uvedeny na stránce "Psychrometrie".

Zobrazení hx diagramu

Na webových stránkách je po zadání parametrů vykreslen psychrometrický Mollierův diagram. Protože však každý prohlížeč používá jinou techniku rendrování, tak zobrazení a viditelnost mohou být při malém rozlišení zhoršené. Skutečné provedení grafu lze posoudit až po stažení výstupů a případně jejich tisku.

Tlačítko ZAKRESLIT

Na stránkách pro zadání parametrů je vždy umístěno tlačítko ZAKRESLIT. Použitím tohoto tlačítka se provede výpočet zadaných hodnot a jejich zakreslení do vybraného hx diagramu. Současně se psychrometrický diagram zobrazí pod formulářem výpočtu včetně údajů o provedeném výpočtu.

Tlačítko VYMAZAT

Pomocí tlačítka je možné vždy odmazat poslední krok výpočtu. Tímto způsobem je možné každý krok opakovat několikrát dle potřeby, nebo se vrátit i o několik kroků zpět.

Tlačítko VÝSLEDEK a ULOŽIT VÝSLEDEK

Pomocí tlačítka VÝSLEDEK je možné se přesunout na samostatnou stranu, v které je provedena rekapitulace zadaných údajů (pokud jsou zadány). Na této straně je tlačítko ZAKRESLIT nahrazeno tlačítkem ULOŽIT VÝSLEDEK, pomocí kterého je možné vytvořit soubory ke stažení a odkazy na ně.

Změny a úpravy

Pokud z nějákých důvodů bude kontinuita výpočtu ztracena (například z důvodů přesunu prohlížeče na jiné webové stránky), tak je možné se k výpočtu vrátit zadáním shodného kódu výpočtu na úvodní stránce. Tato možnost je ovšem časově omezená.

Změna typu grafu a dalších hodnot je možná návratem na stránku ZADÁNÍ, jejich přepsáním a stiskem tlačítka ZAKRESLIT. Při přepsání hodnoty tlaku ovšem dojde k vymazání parametrů výpočtu (které jsou provedeny pro určitý zadaný tlak), a je nutné celé zadání provést znovu.

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2024)
TOPlist