Formulář pro výpočty změny stavu vzduchu - psychrometrické výpočty, výkony výměníků a dalších komponent vzduchotechniky

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 15.5 °C
  • Relativní vlhkost: 86.2 %
  • Rosný bod: 13.1 °C
  • Atmosferický tlak: 98020 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 04:03:13 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 16.9 °C
  • Relativní vlhkost: 59 %
  • Rosný bod: 8.9 °C
  • Atmosferický tlak: 98830 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 35.7 °C byla změřena pro tento den v roce 2017.


Nejnižší teplota 12.3 °C byla změřena pro tento den v roce 2009.


Průměrná celodenní teplota pro 1.srpen změřená v minulých letech je 22.4 °C.

VÝPOČET ZMĚNY STAVU VZDUCHU PŘI ZPĚTNÉM ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA REGENERACÍ

VÝPOČET REGENERÁTORU - ZZT REGENERACÍ TEPELNÉ ENERGIE

p - TLAK VZDUCHU
základní jednotka: Pa
přípustný rozsah zadání: 50 až 150 kPa
přednastavená hodnota: normální tlak pro výšku 200 m nad mořem
alternativa: parametr je základní, alternativou je zadání nadmořské výšky
charakteristika zadání: základní stavovou veličinou je tlak; pro potřeby výpočtů ve vzduchotechnice je tímto tlakem obvykle atmosferický tlak v dané nadmořské výšce, a proto je možné hodnotu zadat altenativně pomocí stanovení výšky nad mořem
Nadmořská výška: h - VÝŠKA
základní jednotka: m
přípustný rozsah zadání: 0 až 3000 m
přednastavená hodnota: 200 m nad mořem
alternativa: parametr je nepovinný a může být zadán jako alternativa k tlaku vzduchu (tlak vzduchu musí zůstat nevyplněn)
charakteristika zadání: z hodnoty nadmořské výšky se vypočítá obvyklý tlak atmosferického vzduchu pro danou lokalitu
Termická účinnost (základní / celková): η - ÚČINNOST
základní jednotka: %
přípustný rozsah zadání: 0 až 100 %
přednastavená hodnota: 50 % (základní)
alternativa: základní parametr
charakteristika zadání: termická účinnost vyjadřuje poměr rozdílů teplot; základní účinnost je teoretická výpočtová hodnota při shodných průtocích a bez zahrnutí kondenzace; celková účinnost je skutečná hodnota při návrhových podmínkách tj. včetně zahrnutí vlivu rozdílných průtoků, kondenzace a dalších vlivů
Účinnost přenosu vlhkosti (základní / celková): η - ÚČINNOST
základní jednotka: %
přípustný rozsah zadání: 0 až 100 %
přednastavená hodnota: 0 % (základní)
alternativa: základní parametr
charakteristika zadání: účinnost přenosu vlhkosti vyjadřuje poměr rozdílů měrné vlhkosti; základní účinnost je teoretická výpočtová hodnota při shodných průtocích a bez zahrnutí vlivu kondenzace; celková účinnost je skutečná hodnota při návrhových podmínkách tj. včetně zahrnutí vlivu rozdílných průtoků, kondenzace a dalších vlivů; při použitém výpočtovém modelu se předpokládá že v případě kondenzace se veškerý kondenzát opět odpaří
Typ výměníku: TYP
charakteristika zadání: každý výměník může mít specifické vlastnosti dle materiálového a tvarového provedení; teoretický výpočet je proto proveden při použití určitých zjednodušení pro obvyklé typy standardních výměníků; typ výměníku je možné vybrat z nabídky

PŘÍVOD ODTAH
VSTUP VSTUP
Teplota: t - TEPLOTA VZDUCHU
základní jednotka: °C
přípustný rozsah zadání: -30 až +80 °C
přednastavená hodnota: +5/+25°C (přívod / odtah)
alternativa: teploty vzduchu jsou základním parametrem zadání
charakteristika zadání: stavová veličina vzduchu; při zadané hodnotě se vypočítají ostatní vlastnosti vzduchu na vstupu a výstupu
Relativní vlhkost: φ - RELATIVNÍ VLHKOST VZDUCHU
základní jednotka: %
přípustný rozsah zadání: 0 až 100 %
přednastavená hodnota: 80/40 % (přívod / odtah)
alternativa: základní parametr zadání; v případě využití zadání alternativním způsobem nemusí být doplněn; přímá alternativa je možná zadáním měrné vlhkosti vzduchu
charakteristika zadání: relativní vlhkost určuje poměrné množství vlhkosti vzduchu vzhledem k stavu nasycení; výpočet není povolen pro přesycený vzduch
Měrná vlhkost: x - MĚRNÁ VLHKOST VZDUCHU
základní jednotka: kg/kg s.v.
přípustný rozsah zadání: omezení je dáno ostatními parametry
přednastavená hodnota: 80/40 % relativní vlhkosti
alternativa: alternativní hodnota k zadání relativní vlhkosti vzduchu (v případě využití této alternativy musí zůstat relativní vlhkost nedoplněna)
charakteristika zadání: hodnota určuje hmotnost vodních par v 1 kg suchého vzduchu
Objemový průtok: V - OBJEMOVÝ PRŮTOK VZDUCHU
základní jednotka: m3/s
přípustný rozsah zadání: 0 - 50 m3/s
přednastavená hodnota: 1 m3/s
alternativa: základním průtokem je objemový průtok na vstupech
charakteristika zadání: objemový průtok je závislý na stavu vzduchu, a proto je jeho hodnota proměnná (jiná na vstupu a výstupu, ale hmotnostní průtok zůstává zachován)
Měrná hmotnost: ρ - MĚRNÁ HMOTNOST VZDUCHU
základní jednotka: kg/m3
charakteristika vlastnosti: měrná hmotnost vlhkého vzduchu (hustota vzduchu) určuje hmotmost 1 m3 směsi plynů s vodními parami, které tvoří atmosferický vzduch za obvyklého stavu
Teplota rosného bodu: tr - TEPLOTA ROSNÉHO BODU
základní jednotka: °C
charakteristika vlastnosti: teplota rosného bodu je teplota při nasycení vzduchu vodními parami; při ochlazování vzduchu pod teplotu rosného bodu dojde ke kondenzaci vzdušné vlhkosti
Entalpie: h - ENTALPIE VLHKÉHO VZDUCHU
základní jednotka: J/kg s.v.
charakteristika vlastnosti: hodnota vyjadřuje energetický (tepelný) obsah vlhkého vzduchu v jednom kg suchého vzduchu

PŘÍVOD ODTAH
VÝSTUP VÝSTUP
Teplota: t - TEPLOTA VZDUCHU
základní jednotka: °C
charakteristika: průměrná teplota vzduchu na výstupech z výměníku ZZT
tin
to
Relativní vlhkost: φ - RELATIVNÍ VLHKOST VZDUCHU
základní jednotka: %
charakteristika: relativní vlhkost určuje poměrné množství vlhkosti vzduchu vzhledem k stavu nasycení; stav vzduchu na výstupech z výměníku ZZT
φin
φo
Měrná vlhkost: x - MĚRNÁ VLHKOST VZDUCHU
základní jednotka: kg/kg s.v.
charakteristika: hodnota určuje hmotnost vodních par v 1 kg suchého vzduchu
Objemový průtok: V - OBJEMOVÝ PRŮTOK VZDUCHU
základní jednotka: m3/s
charakteristika: objemový průtok na výstupech z výměníku ZZT přepočítaný z hmotnostního průtoku na vstupech do výměníku
Vin
Vo
Měrná hmotnost: ρ - MĚRNÁ HMOTNOST VZDUCHU
základní jednotka: kg/m3
charakteristika vlastnosti: měrná hmotnost vlhkého vzduchu (hustota vzduchu) určuje hmotmost 1 m3 směsi plynů s vodními parami, které tvoří atmosferický vzduch za obvyklého stavu
Teplota rosného bodu: tr - TEPLOTA ROSNÉHO BODU
základní jednotka: °C
charakteristika vlastnosti: teplota rosného bodu je teplota při nasycení vzduchu vodními parami; při ochlazování vzduchu pod teplotu rosného bodu dojde ke kondenzaci vzdušné vlhkosti
Entalpie: h - ENTALPIE VLHKÉHO VZDUCHU
základní jednotka: J/kg s.v.
charakteristika vlastnosti: hodnota vyjadřuje energetický (tepelný) obsah vlhkého vzduchu v jednom kg suchého vzduchu

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2021)
TOPlist